Det er et vanskelig spørsmål å svare på, for det finnes garantert mange uoppdagede arter innenfor Norges grenser. Ja, til og med for vitenskapen. Men, nå finnes det i hvert fall en oppdatert oversikt over hvilke kjente arter som er registrert! Terje Meier, som også er med i Bjørnedyr i norske skoger, har nylig publisert en oversikt over norske bjørnedyr i tidsskriftet Fauna norvegica.

Terje Meier er forfatter på en oversiktsartikkel om norske bjørnedyr. Bildet er fra sommerens (2017) feltarbeid i Skråstadheia utenfor Kristiansand. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Hva er så status? Jo, hele 146 bjørnedyr-arter er funnet i Norge. Dette inkluderer Svalbard, som så langt huser 97 arter. Fordelingen av arter på fylker i fastlandsnorge er på ingen måte jevn, og 13 fylker har færre enn 10 arter registrert. Disse tallene reflekterer nok heller ujevn innsamling enn faktisk ujevn fordeling, for det er vel ingen som tror at det bare finnes en art bjørnedyr i Telemark! Vi regner med at Bjørnedyr i norske skoger vil gi oss mange nye funn i mange fylker. Hvem blir den første til å registrere en bjørnedyr-art fra Møre og Romsdal?

Etter innsamlingen av prøver i Skråstadheia på det varme Sørlandet, dro prosjektets masterstudent Lasse Topstad sørover til enda varmere strøk; nærmere bestemt Modena i Italia. Her har den anerkjente bjørnedyreksperten Roberto Guidetti lært ham opp både innen taksonomi og systematikk, samt alt av protokoller og metodikk som anvendes på bjørnedyr. Etter to intensive uker med trening, bega Lasse seg ut på sin første prøve - sample 215. Denne moseprøven, bestående av Matteflettemose (Hypnum cupressiforme) fra øvre del av Havsåsen i Skråstadheia, ble kjørte gjennom prosjektets protokoll før den ble gjennomsøkt i stereolupe på leting etter bjørnedyr.

Det viste seg at prøven skjulte hele 424 individer og 66 egg, tilhørende minst 6 arter! Artene tilhører sannsynligvis blant annet slektene Minibiotus, Macrobiotus, Diphascon, Calohypsibius, Pseudechiniscus og Echiniscus, og bildene under er av de første individene som ble funnet.

 

Eutardigrader sannsynligvis tilhørende slektene Minibiotus og Macrobiotus. Foto: Lasse Topstad, CC-BY


  
Det er funnet flere individer av den relativt sjeldne, og ikke minst kule slekten Calohypsibius. Foto: Lasse Topstad CC-BY
Heterotardigrader, sannsynligvis fra slekten Echinischs. Foto Lasse Topstad, CC-BY

  
Nærbilde av Pesudechiniscus,som det har blitt funnet i underkant av 15 individer av. Foto: Lasse Topstad, CC-BY

Innskrumpet, men likevel fullt gjenkjennelige Diphascon slekten med sitt fleksible, lange munnapparat. Sannsynligvis Diphascon pingu gruppen. Foto: Lasse Topstad, CC-BY

Alle individer og egg har så langt blitt montert på permanente preparater, og vil gås gjennom for artsidentifikasjon etter hvert som preparatene er tørre. I mellomtiden ble sample 230, som består av lav, påstartet, hvor det til vår store overraskelse fantes enorme mengder Heterotardigrader. I skrivende stund har det blitt funnet og preparert over 1100(!!!) individer, og det gjenstår fortsatt mange hundre til! Likevel har det bare blitt funnet 21 egg! Forklaringen ligger i at Bjørnedyrene fra moseprøven hovedsaklig var Eutardigrader, som oftest legger egg fritt, mens lavprøven nesten utelukkende var Heterotardigrader, hvor de aller fleste arter legger eggene i gamle exoskjeletter, såkalte exuviae. Det kan se ut til at våre eksperter Terje Meier og Ingemar Jönsson gjorde en ekstremt god jobb med å peke ut potensielle bjørnedyrhabitater i felt!

 

Det blir meget spennende å se hvilke arter vi så langt har fanget, spesielt med tanke på at området aldri har blitt undersøkt for bjørnedyr før!
De første prøvene indikerer at prosjektet har gode data i vente, og vi gleder oss til å fortsette med utforskingen av Skråstadheias tardigrader!

Geiteknottane naturreservat ved Kvam i Hordaland er et fantastisk landskap for oss menneskedyr. Mye tyder på at det også er et attraktivt sted for bjørnedyr, men hvor bra det er vil vi ikke få vite på ennå noen måneder.

Ivar guidet oss rundt i reservatet og fire utvalgte områder ble besøkt før det antatt beste og mest spennende habitatet ble prøvetatt. Kan dette stedet til og med overgå 'tardigrade heaven' fra Trillemarka? Ikke lett å si når du ikke kan se det du leter etter... Vi er spente på hva årets prøver vil fortelle oss.

Geiteknottane var siste lokalitet for årets feltarbeid i prosjektet. Nå har vi 300 prøver å se nærmere på!

Typisk edelløvsskog i Geiteknottane naturreservat. Foto: Elisabeth Stur, CC-BY.
Ivar, Karstein og Tommy er tydelig fornøyde med arbeidet i Geiteknottane naturreservat. Foto: Elisabeth Stur, CC-BY.

Et delvis nytt team med Tommy, Karstein, Elisabeth, Lasse og Terje suste fra det blide Sørland vestover mot Rogaland 12. august. Målet var en boreal bjørkeskog i Lund i Rogaland som er godt kartlagt gjennom Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). En ny, spennende skogstype for oss, idyllisk beliggende ved Førlandsvatnet i Førland Sletthei landskapsvernområde. Nok en vellykket feltdag med mange nye prøver.

Idyllisk ved Førlandsvatnet. Foto: Elisabeth Stur, CC-BY.
Bjørkeskog i Førland Sletthei landskapsvernområde. Foto: Elisabeth Stur, CC-BY.

Kolingskaret ved Havsåsen i Skråstadheia var et spennende bekjentskap i dag, 11. august. Her står eiketrærne tett og i øvre deler er det innslag av mange andre edelløvtrær slik som lind og spisslønn.

Edelløvskog i Kolingskaret ved Havsåsen. Foto: Torbjørn Ekrem, CC-BY.

I dette området tok Lasse Topstad prøvene til masterprosjektet sitt i biologi ved NTNU. En av de ting han ønsker å se nærmere på er om analyse av DNA i miljøprøver kan brukes for å registrere mangfoldet av bjørnedyr i mose, lav og strølaget.

Sommeren på Østlandet viste seg fra sin beste side torsdag 10. august. Det var stor forbedring fra dagen før og alle var fornøyde med at gårsdagens arbeid på Bøsnipa ble utsatt til i dag. Lindeskogen ved Slemmestadveien var et spennende bekjentskap: Flere gamle lindetrær og mange fine bjørnedyrhabitat.

Gammel linderot i Bøsnipa naturreservat. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Bøsnipa ble vår siste lokalitet ved Oslofjorden og neste stopp var to små reservater ved Brevik i Telemark: Blekebakken og Åsstranda. Begge er kalklindeskoger, men ganske ulike. I Blekebakken var det mange vannfylte hulrom i kalkberget; et spennende habitat for bjørnedyr og andre småkryp. I Åsstranda prøvetok vi to ulike områder: lavereliggende område preget av or og en høyereliggende  skråning med mer lind og andre løvtrær.

Ingemar tar prøver av vannfylte hulrom i bergveggen i Blekebakken. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Hunting high and low. Lasse henter spennende lavprøver i trær i Åsstranda. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Dagen i dag, 9. august, opprant med en ubehagelig værmelding: Sterkt og vedvarende regn store deler av dagen. Det skulle bli spesielt vått på ettermiddagen, så vi fortet oss nedover Sigdal mot Drammen og videre mot Oslo. Rakk allikevel en kort stopp i Simostranda for å betrakte statuen av skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen.

Første lokalitet var en kalklindeskog sør for Dælivannet ved Kolsås i Bærum kommune. Denne skogen stod i sterk kontrast til gårsdagens barskog og inni den mørke underskogen samlet vi lav og mose og strø for ekstraksjon av bjørnedyr.

Frodig og grønt i underskogen ved Dælivann. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Stor trær i kalklindeskogen ved Dælivann. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Andre lokalitet for dagen var Elnestangen i Asker. Vi hadde ikke mer enn parkert bilene før regnet satte i gang og det ble en våt fornøyelse å krabbe rundt etter bjørnedyrsubstrat. Selv om skogen på Elnestangen også er en kalklindeskog, er den ganske forskjellig fra skogen ved Dælivannet. Trærne er ikke så høyreiste og det var større innslag av eik og yngre trær.

Elnestangen ble siste stopp i dag. I morgen drar vi videre sørover mot Kristiansand, men vil stoppe på Bøsnipa og Brevik på ytterligere tre lindeskoglokaliteter.

Lasse tar prøver av strølaget i lindeskogen på Elnestangen. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Hule lindetrær var det flere av på denne lokaliteten. Her må det da bo bjørnedyr! Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY

 

 

Garantert, men hvilke arter? Det skal vi forsøke å finne et svar på i vårt prosjekt. Dessverre kunne vi ikke ta prøver inne i naturreservatet i år ettersom samletillatelsen ikke kom på plass i tide på grunn av en misforståelse. Lokaliteten vi besøkte og som vi ga navnet 'Tardigrade heaven' må derfor hvile til en senere anledning. Rett nord i Heimseteråsen, utenfor verneområdet, fant vi allikevel et fint sted blant grantrær, rogn og bjørk i en bratt skråning. Prøvene ble tatt og vi returnerte rimelig fornøyd til Fritidstunet nær Prestfoss, en perfekt overnattingsplass i Sigdal.

Mosekledde steiner i 'Tardigrade heaven'. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Fjærmose (Ptilium crista-castrensis) i 'Tardigrade heaven'. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Lokaliteten vi samlet i nord for verneområdet på Heimseteråsen. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

Endelig er feltarbeidet i prosjektet Bjørnedyr i norske skoger skikkelig i gang. Mandag syvende august møttes Terje, Ingemar, Tommy, Lasse og Torbjørn på Gardermoen og reiste sammen til Oppkuven-smedalen naturreservat for prøvetaking i gammel granskog. Området rundt toppen Oppkuven (704 moh.) er vakkert og tett med mange svært gamle trær, små myrer, pytter og tjern. Ivar Gjerde (NIBIO) hadde pekt ut et par potensielt gode lokaliteter basert på resultatene fra Miljøregistrering i Skog og vi valgte et område noen hundre meter sør for Smaltjern. Her ble det tatt prøver av mose, lav og strølaget.

En svært vellykket første dag i felt. Takk til Fylkesmannen i Buskerud for samletillatelse i Oppkuven-smedalen naturreservat og Løvenskiold Skog for kjøretillatelse i Nordmarka.

En typisk lavprøve fra Oppkuven. Foto Torbjørn Ekrem CC-BY.
Strølaget skal også prøvetas. Prøver med samme areal måles opp og legges i plastposer. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.
Lasse og Terje samler bjørnedyr i Oppkuven. Foto: Torbjørn Ekrem CC-BY.

 

Bjørnedyr var en suksess på Sør-Trøndelag Fylkeskommunes Science Camp. Elevene fikk erfaring med ekstrahering av tardigrader og observere dem i mikroskop. De fikk også undersøke overlevelse av bjørnedyr etter gamma-bestråling og frysing til -80 og -196 grader (flytende nitrogen).

Elevene ekstraherer bjørnedyr fra etasjemose. Foto: Mathias Backsæther.