sticky DYLAN

Publisert av admin tirsdag 27. oktober 2009 klokka 11:20 Kommentarer er skrudd av for sticky DYLAN

DYLAN er et forskningsprosjekt for kunnskapsbasert forvaltning og bevaring av kulturminner og biomangfold i verneområder.

Rekonstruksjon av forhistorisk vegetasjon i Budalen

Publisert av persjogren mandag 10. mars 2014 klokka 10:58 Ingen kommentarer »

IMG_2044

Som del av DYLAN-prosjektet inngikk kvantifisering av vegetasjon fra pollendata, det vil si å rekonstruere hvordan landskapet så ut i en bestemt periode. Da tidligere metoder ikke fungerte så bra måtte nye utvikles og dette tok noe lengre tid en beregnet. Men nå er resultatene fra Budalen ferdige og ble nylig publisert i tidskriften The Holocene. Ut fra de disse beregningene  ble det hugd ned over  1000 mål furuskog  under tidlig jernalder for å anvendes til jernframstilling, hvilket motsvarer all furuskog i en radius av en kilometer fra jernframstillingslokaliteten. Disse talen stemmer godt overens med de beregninger arkeologer har gjort basert på mengden jernslagg man har funnet. Her er en link til den vitenskapelige artikkelen.   

Can we value landscapes by combining natural and cultural heritage?

Publisert av Gunnar Austrheim onsdag 5. mars 2014 klokka 15:19 Ingen kommentarer »

Read the feature article published in The Bulletin from British Ecological Society December 2014 here.

Ny rapport:DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi

Publisert av Per Sjøgren fredag 1. februar 2013 klokka 11:51 Ingen kommentarer »
Utsikt från skogsgränsen på Jiertta mot Skakteraasen och Skakterdalen 8 mai 1914. Foto: Renbeteskommissionen S-afdelning. (8. V. 14. S-afd.)
Utsikt från skogsgränsen på Jiertta mot Skakteraasen och Skakterdalen 8 mai 1914. Foto: Renbeteskommissionen S-afdelning. (8. V. 14. S-afd.)

Rapporten om Dividalen är nu tillgänglig: DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Författare:  Per Sjögren, Andreas Kirchhefer, Dikka Storm, Ingrid Sommerseth, Karl Frafjord och Arve Elvebakk. En pdf-fil av rapporten kan lastas ner här: DYLAN i Dividalen

Read the Special Issue: People and nature in mountains: changing land use and landscape dynamics

Publisert av Gunnar Austrheim torsdag 6. desember 2012 klokka 09:29 Ingen kommentarer »

Seven articles and the editorial from the Special Issue of International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, Volume 8, Issue 4, 2012 is now available. Click on «les hele» Les hele »

The special issue from the Dylan-conference is now available online

Publisert av Gunnar Austrheim fredag 30. november 2012 klokka 10:10 Ingen kommentarer »

The special issue of International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management with papers from the Dylan-conference: People and nature in Mountains: Changing land use and landscape dynamics is now available online http://www.tandfonline.com/toc/tbsm21/current

Kulturlandskapskonferansen i Lom 4. og 5. september: Arvesølv til begjær eller besvær?

Publisert av Gunnar Austrheim torsdag 16. august 2012 klokka 10:33 Ingen kommentarer »

Her blir det blandt mye annet presentasjoner fra deltagere i fokusgruppearbeidet i DYLAN: Hvordan kan vi forvalte vår natur- og kulturarv i fjellet? Rettighetshavernes syn på vern og forvaltningspraksis i fjellets landskapsvernområder.

Se programmet som pdf-fil her.

Eldgammalt samisk kulturlandskap gjenoppdaga i Dividalen

Publisert av Per Sjøgren tirsdag 19. juni 2012 klokka 10:32 Ingen kommentarer »

 Dividalen barkespor med Andreas

Under studiet av biodiversiteten i og utafor Øvre Dividalen skulle også det gamle trevirket i området daterast. Dendrokronolog (‘årringforskar’) Andreas Kirchhefer hadde allereie utvikla ein årringserie for området der ulik årringbreidde reflekterer årleg klimavariasjon vel 2000 år attende i tida. Under dette argbeidet blei han og prosjektleiar Arve Elvebakk merksame på mange rare borkspor på dei gamle furuene. Ein spekulerte mykje på kva dette kunne vere og fann ikkje svar før ein studerte den svenske litteraturen. Det er faktisk spor etter ein omfattande samisk tradisjon med barkskaving av furu. Bork blei skava av på eine sida av treet om våren, rista i jordgroper og det då velsmakande mjølet blei tilsett ulike matrettar. Fem ulike reidskaper har vore brukt, og ein eldgammal språkleg tradisjon er knytta til haustinga. I Sverige er merke datert attende til 1100-talet, men eit enkeltmerke sensasjonelt mykje eldre enn dette. I Dividalen er det masse slike borkspor som vitnesbyrd om ein tradisjon dokumentert der frå tidleg 1600-tal til tidligt 1800-tal. Det alle trudde var uberørt urskog i sentrum av Øvre Dividalen nasjonalpark er istaden eit eldgammalt samisk kulturlandskap. Slike borkspor har no blitt oppdaga mange stader i Nord-Noreg. Vil du lese meir om denne tradisjonen, les artikkelen publisert i det norske botaniske tidsskriftet BLYTTIA eller kortversionen på forskning.no. Read about «Mystical marks in virgin forest explained» at ScienceNordic.

Ny rapport: Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde

Publisert av Gunnar Austrheim tirsdag 14. februar 2012 klokka 14:17 Ingen kommentarer »

Storbekkoya_Rapport

En ny rapport som oppsummerer  det tverrvitenskelige arbeidet som er gjort i Budalen er nå tilgjengelig. Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde: Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og
økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet.
Forfattere er Thyra Solem, Lars Stenvik, Aud Mikkelsen Tretvik, Kristian Hassel, Dag-Inge Øien, Egil Ingvar Aune, Per Sjögren, Marc Daverdin, Magni Olsen Kyrkjeeide & Gunnar Austrheim
En pdf av rapporten kan lastes ned her.

Hvordan skal landskapsvernområdene forvaltes? Rapport fra dialogprosess med aktive brukere fra fire verneområder i fjellet

Publisert av Gunnar Austrheim onsdag 14. desember 2011 klokka 13:22 Ingen kommentarer »
Fokusgruppen på Erdalsetra i juni 2011. Foto: Gunnar Austrheim NTNU Vitenskapsmuseet

Fokusgruppen på Erdalsetra i juni 2011. Foto: Gunnar Austrheim NTNU Vitenskapsmuseet

Rapporten fra fokusgruppen i DYLAN «Landskapsvernområder 2030: Strategisk dialogprosess med aktive brukere fra fire Landskapsvernområder i fjellet» er nå trykket og kan lastes ned som pdf-fil her. Rapporten ble første gang presentert i et dialogmøte i Oslo 19. oktober der representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Innovasjon Norge (Grønt reiseliv) deltok. Hensikten med dialogmøtet var å gjøre fokusgruppens rapport tilgjengelig for forvaltningsorgan som er relevante for forvaltningen av landskapsvernområder, samt skape en arena for strategisk dialog mellom forvaltning og aktive brukere av landskapsvernområder. Rapporten er en oppsummering av delprosjektet “Vernesyn i fjellets landskapsvernområder” (WP2)

Ny rapport fra Grimsdalen landskapsvernområde

Publisert av Gunnar Austrheim fredag 11. november 2011 klokka 13:32 Ingen kommentarer »

NIKUTema38_Page_001Prosjektmedarbeiderne i DYLAN som har jobbet i Grimsdalen har nå ferdig en rapport som oppsummerer arbeidet som er gjort på natur- og kulturminner i dette landskapsvernområdet.  Referanse: Risbøl, Ole; Stene, Kathrine; Sætren, Anne (red.) 2011. Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. – NIKU Tema 38. 217 sider. En pdf av rapporten kan lastes ned her.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: