Polychaeta – flerbørstemark

Børstemark i norske havner

By Torkild Bakken

Vi er godt i gang med et prosjekt der vi studerer flerbørstemark i norske havner. De grunne kystområdene langs kysten er ikke så godt kartlagt som vi liker å tro. Kunnskapen er faktisk ikke så god. Rundt byer og tettsteder er veldig mye av kystlinja og strandsonen bygd ut. Mest tydelig er dette i byene med større havner. Hva betyr store inngrep og menneskelig påvirkning for det biologiske mangfoldet?

Det er et spørsmål vi stiller i prosjektet «Flerbørstemark i norske havner». For å svare på spørsmålet samler vi inn prøver fra kaikanter, bryggerekker, flytebrygger og sjøbunnen. Både inne i travle havneområder, men også i småbåthavner og marinaer og uberørte områder utenfor. I slike prøver er det vanligvis en god del børstemark. Disse blir sortert ut og identifisert til art. Da vil vi få et grunnlag for å kunne sammenligne mangfoldet mellom havner og mellom utbygde havneområder, og uberørte områder utenfor byene.

Innsamling av bunnprøver i Trondheim havn, september 2018. Feltarbeid i dette prosjektet krever avtaler med lokale havnemyndigheter på forhånd, og løpende kontakt undervies. Trafikken i havnene kan være stor. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi har tatt utgangspunkt i internasjonale standarder og anbefalinger for innsamlinger for slike typer undersøkelser. Små håndholdte redskaper som bunnskrape og grabb blir brukt. Men også håndholdte skraper vi kan bruke fra båt og fra land. I tillegg har vi leid inn profesjonelle dykkere som gjør innsamling i tre byer.

Et interessant tema med havner er fremmede arter. Finner vi arter som ikke hører hjemme i norsk fauna? Det vil prosjektet også undersøke. Internasjonal skipstrafikk er en viktig kilde til spredning av arter mellom land og kontinenter. Men mellom travle havner i Norge kan også arter spres. En ting vi vanligvis ikke tenker på i denne sammenheng er hva fritidsbåtene muligens kan bidra med.

Prosjektet får støtte fra Artsprosjektet og ledes av NTNU Vitenskapsmuseet. Samarbeidspartnere er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Göteborgs universitet, Universitetsmuseet i Bergen og University of Balearic Islands (Spania). Oppstart var i september 2018 og prosjektet går ut 2020.

Innsamling med grabb og skrapehåv, Vågen i Stavanger september 2018. Vi møter mange mennesker når vi gjør innsamlinger i havner og marinaer. Både nyskjerrige, skuelystne og mistenksomme. Da må vi være forberedt til å forklare og fortelle. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.