Evolusjon!

Feltarbeid, nå?

By Kristian Hassel

Feltarbeid vinterstid er ikke så vanlig blant botanikere i nordlige strøk.Vinteren brukes helst til å bearbeide og skrive om alt som ble samlet inn sist sommer. Moser generelt er både tørke- og frysetolerante, noe som vil si at de starter å vokse igjen så fort de har blitt fuktige eller opptint igjen. Det har vist seg at det er forskjell på hvor bra moser regenererer, altså starter å vokse igjen, om en bruker tørket materiale fra herbariet eller frosset materiale fra naturen. Segreto et al. 2010 fant at naturlig frosset materiale hadde best evne til å regenerere. Gjennom ColdGene prosjektet  ønsker vi å videreutvikle metodene for nedfrysing av moser for fremtidig bruk som genetiske resurser innen medisin, gjeninnføring av arter som eventuelt går tapt, genetiske studier for å forstå truede arters biologi og andre spørsmål som måtte dukke opp. Derfor var vi nylig ute for å samle inn materiale til nye studier av mosers evne til å regenerere. Hensikten med å samle inn moser på vinteren er at de da er i en naturlig dvaletilstand og vil derfor bedre tåle overgangen til fryselagringen som benyttes i ColdGene-prosjektet enn moser som er fysiologisk aktive.

Innsamling av moser vinterstid krever litt uvanlig utstyr, breøksa var god å ha!


Legg igjen en kommentar