Evolusjon!

Møt mosene

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Moser brukes som en fellesbetegnelse på en gruppe landplanter uten karstrenger (ledningsvev i plantestengel) for aktiv transport av vann og næringsstoffer. De forveksles gjerne med lav, spesielt reinlavene som ofte kalles reinmose, men denne gruppen tilhører soppriket og har lite med planter å gjøre. Mosene tilhører derimot planteriket, sammen med blant annet grønnalger og blomsterplanter. Mosene nedstammer faktisk fra de første plantene som erobret landjorda for omkring 475 millioner år siden, og representerer dermed den eldste linjen av landplanter på jorden. Til sammenligning oppstod pattedyrene for omkring 200 millioner år siden og menneskeslekten (Homo) for bare 2,5 millioner år siden. Mosene deles inn i tre grupper, levermoser (Marchantiophyta), nålkapselmoser (Anthocerophyta) og bladmoser (Bryophyta), men selv om de går under fellesbetegnelsen moser, deler de ikke et felles opphav. Den eldste av disse tre mosegruppene er antakelig levermosene og de nedstammer fra en gruppe grønnalger som står nær dagens kransalger, mens det trolig er nålkapselmosene som har gitt opphav til karplantene.

Levermosene består av ca. 5000 arter på verdensbasis, hvorav 278 er registrert i Norge. Gruppen med færrest arter er nålkapselmosene, med bare 2 arter i Norge og ca. 150 arter totalt i verden. Den største mosegruppen er bladmosene med ca. 13 000 arter til sammen og 791 registrerte arter i Norge.

Apotreubia hortonae er en levermose med stamme og blader som finnes langs kysten av Canada.
Svartnål (Anthoceros agrestis) er en av to nålkapselmoser som er funnet i Norge.
Torvmosene skiller seg fra de andre bladmosene i utseende. Denne arten heter huldretorvmose (Sphagnum wulfianum).
Torvmosene skiller seg fra de andre bladmosene i utseende. Denne arten heter huldretorvmose (Sphagnum wulfianum).


Legg igjen en kommentar