Polychaeta – flerbørstemark

Det dype Norskehavet avslører nye arter børstemark – igjen

By Torkild Bakken

Vi har i flere sammenhenger sett at kontinentalskråningen i Norskehavet har et rikt biologisk mangold. Nok en bekreftelse på at det er mye ukjent og uoppdaget her ser vi når det nå beskrives en ny art fra dette området, nok en gang. En art i familien Ampharetidae er beskrevet og har fått navnet Ampharete undecima.

Scanning elektronmikroskop-bilde av den nye arten som er bare 5 mm lang. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.
Scanning elektronmikroskop-bilde av den nye arten som er bare 5 mm lang. Foto: Katrine Kongshavn, Universitetsmuseet i Bergen.

Oppdagelsen av en ny art betyr ikke at den plutselig har dukket opp i området den er funnet i. Ampharete er en slekt det er vanskelig å identifisere, det er først de senere årene ny kunnskap har bidratt til at det er mulig å skille artene godt fra hverandre. I tillegg er artene i denne slekta små noe som gjør at de lett kan være oversett eller ikke fanget opp i innsamlinger. Et annet element som er viktig er at godt materiale er tilgjengelig. I dette tilfelle har en stor mengde prøver samlet inn i Norskehavet på 1980-tallet, som nå er i samlingene til Universitetsmuseet i Bergen, bidratt med rikelige prøver. I tillegg er det pågående MAREANO-programmet en viktig kilde til et rikt materiale. Den nye arten er funnet i rikelige mengder i materiale fra begge disse innsamlingsprogrammene.

Det er noe med kontinentalskråningen, området der kontinentalsokkelen brekker av og stuper bratt nedover mot det dype og flate slettelandskapet i Norskehavet. Spesielt er det området fra ca. 600 m til ca. 1800 m dyp som ser ut til å være spesielt interessant, med et spesielt høyt biologisk mangfold. Dette har vi sett tidligere i forbindelse med beskrivelser av arter i slektene Ophelina og Scalibregma. Det er her den nye arten Ampharete undecima også er funnet, nærmere bestemt på dyp mellom 600-1650 m. Skråningen er altså av spesiell interesse, noe prosjektet vårt følger opp.

Prosjektet vi har gående for å se nærmere på det biologiske mangfoldet til flerbørstemark i Norskehavet legger grunnlag for slike oppdagelser som er gjort her. I dette tilfelle er det prosjektdeltakerne fra Bergen som står bak beskrivelsen og publikasjonen. De har skrevet om resultatene på nettsidene til universitetsmuseet i Bergen.

Den nye arten, Ampharete undecima, er funnet en rekke steder i Norskehavet. Kilde: Alvestad et al. 2014.
Den nye arten, Ampharete undecima, er funnet en rekke steder i Norskehavet. Kilde: Alvestad et al. 2014.

Det er et langvarig arbeid som ligger til grunn for publisering av den den nye arten, gjennom flere prosjekter vi har skrevet om tidligere. Arbeidet er støttet med finansiering fra Norsk dypvannsprogram og Artsprosjektet.

Referanse:

Alvestad T, Kongsrud JA, Kongshavn K. 2014. Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea. Memoirs of Museum Victoria 71:11-19. Open Access.