NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Diversitet av børstemark i Norskehavet – stort prosjekt i startgropa

By Torkild Bakken

Diversiteten av flerbørstemark i Norskehavet er større enn vi har trodd. Vi finner stadig nye arter og gamle arter som er glemt i litteraturen viser seg å være gode arter. Gjennom et nytt stort prosjekt der materialet fra det nasjonale MAREANO-prosjektet vil utgjøre hoveddelen, vil vi studere diversiteten i Norskehavet nærmere de neste tre årene.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra med ny kunnskap om dårlig kjente arter eller artsgrupper av flerbørstemark i dybdetransekter fra kyst til dyphav, der kontinentalskråningen vil få spesiell oppmerksomhet. Bunndyrmateriale samlet inn gjennom det tverrfaglige programmet for kartlegging av havbunn gjennom MAREANO (Marine AREAl database for NOrwegian waters) vil være det viktigste materialet for prosjektet. MAREANO har pågående innsamling fra grunne kystområder, langs kontinentalskråningen til dyphavsslettene på omkring 3000 m dyp i Norskehavet. Områder utenfor Nordland og Troms er best dekket gjennom innsamlingene så langt, og vil få størst fokus. Områder på Møre og i Barentshavet blir også viktige. Materiale fra disse områdene blir etter hvert tilgjengelig for oss.

Prosjektet startet opp våren 2013 og løper ut 2015.

Tidslinje for prosjektet med planlagte hovedaktiviteter angitt.
Tidslinje for prosjektet med planlagte hovedaktiviteter angitt.

Arbeidet vil også bidra med faunistiske data til MAREANO for å gi et best mulig bilde av artenes utbredelse, hvordan de fordeler seg i naturtyper, og si noe om deres økologiske funksjon. DNA strekkoding vil være et viktig element i arbeidet. Dette vil bidra til å dokumentere diversitet generelt, oppdage skjult og ukjent diversitet, og mulige kryptiske arter. I tillegg vil det gis en DNA strekkode for en lang rekke arter flerbørstemark fra norske farvann, som dermed vil være viktige bidrag til biblioteket av strekkoder av arter fra norske farvann.

Selv om bunndyrmateriale fra MAREANO-programmet vil være det viktigste grunnlaget for arbeidet, vil børstemark fra museumssamlinger og pågående og nylig avsluttede prosjekter være viktige bidrag. Taksonomiske utfordringer og arter med uklar status med tanke på navnebruk og identitet kan ikke løses uten å sammenligne med et bredt utvalg av materiale fra artenes utbredelsesområde. Et viktig aspekt med tanke på utbredelse er kjent geografisk forekomst og hvordan artene er utbredt gjennom dyp i Norskehavet, fra grunne områder på sokkelen til de dypeste områdene.

MAREANO sitt kart over stasjoner i perioden 2006-2012. Røde punkter er stasjoner det er brukt videorigg, og svarte punkter angir stasjoner der det også er tatt bunnprøver. Kilde: MAREANOs nettsider.
MAREANO sitt kart over stasjoner i perioden 2006-2012. Røde punkter er stasjoner det er brukt videorigg, og svarte punkter angir stasjoner der det også er tatt bunnprøver. Kilde: MAREANOs nettsider.

Norskehavet er et enormt område så det er naturlig at det ikke er godt undersøkt. Allikevel er det gjort en del innsamlinger gjennom årene. Disse innsamlingene er viktig når vi skal studere arter og diversiteten av disse over deres geografiske utbredelse i Norskehavet. Både den horisontale og den vertikale utbredelsen er viktige elementer i dette arbeidet.

Prosjektet er støttet av Artsprosjektet. MAREANO-programmet legger fortløpende ut nyheter om aktiviteten de gjennomfører. Dette spenner over flere interessante felt innenfor biologi og geologi.

Lenke til prosjektets nettside hos NTNU Vitenskapsmuseet.