NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Jakten på det ukjente!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

I Norge har vi en nasjonal kunnskapsbank som har som jobb å forsyne samfunnet med kunnskap om arter og naturtyper, nemlig Artsdatabanken. Fordi man antar at det er ca. 14 ooo arter i Norge som ennå ikke er oppdaget (tilsammen 41 000 arter er så langt registrert for Norge), har Artsprosjektet blitt opprettet for å hente inn manglede artskunnskap.

Noen organismegrupper er naturligvis dårligere kartlagt enn andre. Dette gjelder spesielt grupper hvor artene er vanskelig å oppdage eller vanskelig tilgjengelig eller rett og slett vanskelig å artsbestemme og derfor er dårlig kjent. Det kan også skyldes at vi ikke har hatt eksperter på organismegruppen.

Moser er en gruppe som er for dårlig undersøkt. Dette skyldes nok at gruppa er kjent for å være vanskelig å artsbestemme, men også fordi det har manglet moseeksperter i Norge. På begynnelsen av 1900-tallet var det stor aktivitetet på mosefronten i Norge, men siden da har det vært relativt rolig. Inntil nå. Mosemiljøet vokser og med hjelp fra Artsprosjektet blir dårlig undersøkte habitater nå utforsket.

Så langt har kulturmark i Sør-Norge og fjell i Nord-Norge blitt kartlagt. Resultatet er noen nye arter for Norge og bedre kunnskap om arter som tidligere var lite kjent. Nå står levermoser på Vestlandet for tur.

Kalkvrimose (Tortella bambergeri) ble funnet ny for Norge i Telemark sommeren 2011 og er med nyfunn og revisjon av herbariemateriale nå kjent fra 12 lokaliteter fra Brønnøy i nord til Bamble i sør. Foto: Kristian Hassel