NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kartlegging av flerbørstemark på Skagerrak-kysten

By Torkild Bakken

Prosjektet om kartlegging av flerbørstemark på Skagerrak-kysten er avsluttet. Totalt er det funnet 140 arter i materialet som er gjennomgått. Det er gjort flere nye funn blant annet to nye arter for vitenskapen. Dokumentasjon av en fremmed art i Norge er stadfestet. Lokaliteter der mange arter ble beskrevet som nye for vitenskapen i Oslofjorden og langs Sørlandskysten på 1700 og 1800-tallet har hatt et spesielt fokus og er besøkt i dette prosjektet. Det har resultert i funn av individer fra disse typelokalitetene som vil gi grunnlag for taksonomiske revisjoner med morfologiske og genetiske karakteristikker.

Skagerrak er et område med både grunne og dype områder. I dette prosjektet var det kystnære farvann langs Sørlandskysten og Oslofjorden som var målet. Kilde: World Polychaete Database.

Prosjektet vi har hatt gående i Skagerrak er avsluttet. Det har gått fra 2010 til 2012 og har vært et prosjekt gjennom Artsprosjektet. Tittel på prosjektet «Marine flerbørstemark (Polychaeta) på Skagerrak-kysten – fra tidlig naturbeskrivelse til dagens kunnskapsbehov, viser til målsetningen vi har hatt. Hovedmålet har vært å øke kunnskapen om marine flerbørstemark (Polychaeta) i kystområdene av Skagerrak. I dette området ble noen av de første undersøkelsene av marin fauna i Norden foretatt, men på tross av lang historie er dagens kunnskap i mange tilfeller mangelfull.

Prosjektet har hatt en faunistisk del med vekt på å innhente materiale fra naturtyper og habitater som har vært lite undersøkt og en taksonomisk del med særlig vekt på å utrede status for tidlig beskrevne arter. Innsamling er blitt foretatt i strandsonen, på grunt vann og på større dyp ned til 285 meter med bruk av en rekke ulike innsamlingsmetoder og redskaper. Innsamlet materiale er dels fiksert på formalin for identifisering og morfologiske studier, og dels fiksert på etanol for molekylærgenetiske analyser. Prøvetakingen har omfattet strekningen fra Risør til Kristiansand på Skagerrak-kysten og ytre Oslofjord fra Drøbak til Sandefjord. I prosjektet er det registrert 140 arter av flerbørstemark. De fleste artene ble identifisert under tokt og workshop i mai 2011 ved Arendal og oktober 2011 i Drøbak. Det er funnet to nye arter for vitenskapen (en i slekta Chaetozone og en i familien Sabellidae) og tre nye arter for Norge (Eumida kelaino, Ophiodromus pallidus, Marenzelleria viridis). Marenzelleria viridis er en fremmed art som for første gang er sikkert påvist i Norge.

Gjennom aktiviteten til NorBOL er det sendt inn vevsprøver fra 230 individer fra i alt 94 arter til DNA-strekkoding (barcoding). Dette er første gang strekkoding har vært gjennomført i større skala på flerbørstemark i Norge. Foreløpige resultater indikerer at minst to «arter» i Skagerrak omfatter mer enn en art. I tillegg er det påvist betydelige genetiske forskjeller inne familien Opheliidae mellom individer fra Skagerrak og Vestlandet. Disse resultatene er for tiden under nærmere utredning. Tidlig beskrevne arter har ofte blitt forvekslet med nærstående arter både i norske og fjerntliggende farvann.

Eunice pennata var en av de artene som ble funnet på typelokalitet. Foto: Fredrik Pleijel.

Mer enn 40 arter av flerbørstemark er opprinnelig beskrevet fra Oslofjorden og kystområdene i Skagerrak. De eldste beskrivelsene er omkring 240 år gamle og svært mange er eldre enn 100 år. I prosjektet har det vært lagt vekt på å innhente nytt materiale som grunnlag for å rebeskrive artene ut fra dagens taksonomiske standarder. Materialet er samlet inn på samme lokalitet som til original beskrivelse, såkalt typelokalitet, for å sikre at de originale navnene blir avgrenset og brukt korrekt. Typelokalitene er påvist ved å søke informasjon i original og historisk litteratur. I alt er det sikret materiale av åtte arter der typelokalitet er spesifisert og av omkring 10 arter fra nærliggende områder der typelokalitet er usikker. Materialet vil bli benyttet til molekylærgenetisk karakterisering og morfologiske beskrivelser og har startet opp innen familiene Opheliidae, Scalibregmatidae og Maldanidae. I samlingene ved Naturhistorisk museum, Oslo, er individer brukt til originalbeskrivelser, det vi kaller syntyper, for flere arter fra Oslofjorden påvist.

I prosjektet er det innsamlet vesentlig mer materiale enn det som har blitt opparbeidet innen prosjektperioden. Ti større prøver av formalinfiksert materiale er ferdig grovsortert til familie. Materialet på etanol er fortsatt under sortering for utplukk av arter til genetiske analyser. Videre arbeid med innsamlede prøver vil foregå framover og det kan forventes nye resultater fra prosjektet i lang tid framover.

Prosjektpartnere har vært: Eivind Oug, Jon A. Kongsrud, Torkild Bakken, Arne Nygren, Fredrik Pleijel, Danny Eibye-Jacobsen, Ann-Helén Rønning og Sabine Cochrane.