NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nye arter i familien Syllidae fra Norskehavet og Barentshavet

By Torkild Bakken
Syllidae. Etter Gravier (1899).

I en artikkel publisert tidligere i år beskrives flere nye funn av syllider fra norske farvann. Det er både nye funn av kjente arter for Norge og Barentshavet, og nye arter for vitenskapen. I tillegg gir forfatterne en oversikt over arter som var inkludert i det aktuelle materialet fra norske farvann, inkludert fra fjordområder. Totalt er 21 arter Syllidae omtalt.

Det er Andrei Sikorski fra Akvaplan-niva i Tromsø som sammen med to kolleger fra Spania har publisert funnene. Artikkelen omtaler 16 av de omlag 40 kjente artene syllider i Barentshavet og Norskehavet. Funn fra enkelte norske fjorder i Finnmark er inkludert i arbeidet. Mesteparten av materialet som er benyttet er fra miljøovervåking i forbindelse med oljevirksomhet.

To arter er presentert som nye for vitenskapen. Streptodonta exsulis og Trypanosyllis troll er beskrevet basert på materiale fra Gullfaksfeltet i Norskehavet. I tillegg er enkelte taksonomiske endringer er gjennomført. En art, Erinaceusyllis erinaceus (Claparède, 1863), er flyttet fra slekten Sphaerosyllis, og noen slektsdiagnoser er endret som følge av beskrivelsene.

Artikkelen gir en kort oppsummering av tidligere undersøkelser av syllider i arktiske og norske områder. Disse er få noe som kan skyldes at syllider er kjent for å være utfordrende å jobbe med. Mange arter er små, og det kreves studier i mikroskop for å fastslå identiteten til mange av artene.

Referanse:
Ramos J, San Martín G, Sikorski A. 2010. Syllidae (Polychaeta) from the Arctic and sub-Arctic regions. Journal of the Marine Biological Association of the UK 90(05): 1041-1050.

Lenke til artikkel om nye funn av syllider i norske farvann