NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Den kambriske bris

By Hans K. Stenøien
Opabinia, et ganske rart dyr med en ganske begrenset opptreden? (Illustrasjon: Wikipedia)

Utvikling av livsformer kan ha skjedd på to fundamentalt forskjellige måter. Darwin mente at evolusjon skjer gradvis gjennom ørsmå steg over veldig lang tid. Mange fossilfunn tyder imidlertid på noe annet. Fossiler fra planter og dyr gir ofte inntrykk av at evolusjon kan skje med veldig ulik hastighet i ulike perioder. I stedet for en gradvis utvikling ser man at utviklingen av og til skjer veldig raskt en begrenset tid, mens det knapt skjer noen utvikling i lange tidsrom etterpå. Stephen Jay Gould kalte dette mønstret for ”punktert likevekt”: lange perioder med lite evolusjon innimellom avbrutt av eksplosjonsartet evolusjon. Men nye funn tyder på at bildet er noe mer nyansert.

Favoritteksemplet på punktert likevekt har vært den såkalte kambriske eksplosjon for om lag 540 millioner år siden. I løpet av relativt kort tid dukket plutselig myriader av livsformer opp, inkludert hovedgruppene av kompliserte dyregrupper som lever den dag i dag. Noen millioner år senere forsvant store deler av denne diversiteten i noe som fremstår som en masseutryddelse av arter.

Men kanskje var ikke den kambriske eksplosjonen så dramatisk som man hittil har trodd. Man har funnet fossiler av kompliserte livsformer som levde mange millioner år tidligere. Man har også nylig gjort fossilfunn av en lang rekke kompliserte vesener som må ha levd i tiden etter den antatte masseutryddelsen. Dette kan tyde på to ting. For det første skjedde det antageligvis en mer gradvis utvikling av kompliserte dyr, slik at ikke all diversitet plutselig dukket opp av nærmest intet. For det andre er det ikke sikkert at evolusjonen av kompliserte livsformer nødvendigvis ble avbrutt av noen stor masseutryddelse av arter for om lag 500 millioner år siden.

Hvis dette siste er riktig, hvis evolusjon er mer gradvis og mindre punktert enn begrensede fossildata har tydet på, så stemmer det bra overens med resultater fra molekylære studier. Mark Pagel og andre har foretatt stor-skala studier som viser at evolusjon på gen-nivå hos alle studerte livsformer ofte skjer som en gradvis prosess, av og til i form av vekselvis sakte/rask evolusjon som Gould argumenterte for. I livets utvikling har det kanskje ikke vært spesielt mange eksplosjoner , men heller ulike vindstyrker til ulike tider.