NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Vegetasjonshistorie Budalen 2009

By Gunnar Austrheim
Innsamling av pollenprøver i Budalen. Foto: Kari Dahl
Innsamling av pollenprøver i Budalen. Foto: Kari Dahl

Vegetasjonshistorie er utarbeidet for Storbekkøya i det nordligste av de tre områdene i Budalen som er valgt ut for detaljert undersøkelse når det gjelder utviklingen av dynamiske landskap. I området er det registrert flere jernvinneanlegg som omfatter alle de tre produksjonsmåtene som er knyttet til romersk jernalder, vikingtid og middelalder. Jernvinna har satt sitt preg på vegetasjonen da det ble brukt furu i selve produksjonsprosessen og bjørk til brensel for folk som arbeidet på stedet med jernfremstilling. Soppsporer fra sopp som lever på/i dyremøkk viser seg å være et interessant aspekt ved undersøkelsen, da flere av disse er gode indikatorer på husdyrmøkk og dermed viser bruk av områdene til beitemark.

Fra det midtre området er det i 2009 tatt opp en torvsøyle fra en slåttemyr nær Skarpmoen Pollenanalyse av denne vil gi en indikasjon på når slåttebruk tok til. Se bilde.

I Synnerdalen som ligger innerst i Budalen er det også tatt opp torvsøyler i 2009 ved Bakkvollen og Hetlingsetra, og en utvikling av seterlandskapet skal etterspores. Se bilde.

Foreløpige resultater ble presentert på kulturfestivalen ”Setersmak” i på Storbekkøya Museumsseter i Budal 2008 og 2009. Se bilde.