NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Biomangfold Budalen 2009

By Gunnar Austrheim
Dag-Inge Øien i Budalen i 2009. Foto: Kari Dahl.
Dag-Inge Øien i Budalen i 2009. Foto: Kari Dahl.

Plantelivet i Budalen er godt kartlagt fra før. Det finnes et vegetasjonskart over området og det er tidligere gjort mange plantefunn, men området er ikke tidligere blitt systematisk undersøkt med hensyn på rødlista arter. Formålet med kartlegginga var derfor å få oversikt over forekomsten av rødlista karplanter og moser i området.

Store arealer skulle undersøkes. Derfor foretok vi en begrenset inventering der vi oppsøkte punkter som på forhånd var fordelt regelmessig innen potensielt viktige områder (”hotspots”, se METODIKK). I Budalen vil dette si engbjørkeskog. I tillegg ble det gjort flere funn utenfor disse punktene. I alt 72 punkter ble oppsøkt i perioden 8. juni til 8. september. Viktige egenskaper ved punktene ble registrert på et eget skjema som vi hadde utarbeidet på forhånd.

De ble funnet fem rødlista karplanter: brudespore Gymnadenia conopsea, bakkesøte Gentianella campestris ssp. campestris, fjellnøkleblom Primula scandinavica, marinøkkel Botrychium lunaria og høstmarinøkkel Botrychium multifidum. Sistnevnte ble funnet på en ugjødsla og beita setervoll, og er ikke tidligere funnet i Budalen. Dette er så vidt vi vet første funn av arten i Sør-Trøndelag utenfor Røros kommune. Se bilder av karplanter her.

Det ble ikke gjort funn av rødlista moser, men her er ikke undersøkelsene ferdige. Bare om lag halvparten av punktene ble oppsøkt i 2009.