Polychaeta – flerbørstemark

Moderne miljøovervåking trenger gamle data

By Torkild Bakken

Miljøovervåking i marine miljø er relativt nytt. Flere steder er slik overvåking satt i gang og har pågått et par tiår. Offshore rundt petroleumsinstallasjoner er et eksempel. Langs kysten i spesielt utvalgte områder er et annet. Blant annet har kystovervåking i Skagerrak vært viktig for å kunne studere langsiktige endringer i miljøforholdene. Koblet med data fra flere tiår tilbake vil pågående overvåking få enda større verdi.

Lokaliteter det ble samlet inn bunndyr i perioden 1950-53 på kysten av Skagerrak. Data er nå digitalisert. Kilde: Oug et al. 2015.
Lokaliteter det ble samlet inn bunndyr i perioden 1950-53 på kysten av Skagerrak. Data er nå digitalisert. Kilde: Oug et al. 2015.

Kystovervåkningen har vært og er viktig for kunne studere endringer over tid. Målet har først og fremst vært å studere endringer forårsaket av menneskelig aktivitet. Metodene er kvantitative og semikvantitative, og har dermed en begrensning i at de undersøker habitater som egner seg til detaljerte undersøkelser som skal være sammenlignbare. På grunn av begrensingene i habitat og metodikk, dekker de ikke brede faunakomponenter over større områder.

Med grunnlagsdata fra 1950-tallet der informasjonen er digitalisert vil det åpne seg en mulighet for å undersøke gamle stasjoner på nytt. Et langt større spenn i tid vil kunne dekkes med tanke på sammenligning av tidligere og nåværende utbredelse og forekomst av arter. Det vil gi en større innsikt enn drøyt to tiår med undersøkelser som kystovervåkingen dekker, og være et viktig supplement til denne. I andre deler av Skagerrak er det gjort sammenligninger som strekker seg hundre år tilbake i tid, noe som er verdifullt for å se de lange trendene. Med flere datakilder tilgjengelig vil norske områder også bidra til større kunnskap over lengre tidsrom.

Les mer om økosystemovervåking i kystvann på nettsidene til Miljødirektoratet, som også har sin egen del om Skagerrak.

Referanse:

Oug E, Christiansen ME, Dobbe K, Rønning AH, Bakken T, Kongsrud JA. 2015. Mapping of marine benthic invertebrates in the Oslofjord and the Skagerrak: sampling data of museum collections from 1950-1955 and from recent investigations. Fauna norvegica 35: 35-45. doi: 10.5324/fn.v35i0.1944