Polychaeta – flerbørstemark

Børstemark på Rødlista

By Torkild Bakken

Flerbørstemark er vurdert i forbindelse med Rødlista for arter i 2015. Resultatene viser at to arter er truet og 11 arter er rødlistet. Flere arter har fått lavere kategori sammenlignet med resultatene fra 2010. Konklusjonen er entydig, på grunn av større kunnskap om utbredelse og forekomst har flere arter fått lavere kategori eller har gått ut av Rødlista. 

Platynereis dumerilii er vurdert til LC. Arten kan lett forveksles med Neanthes irrorata (DD). Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.
Platynereis dumerilii er vurdert til LC. Arten kan lett forveksles med Neanthes irrorata (DD). Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Totalt ble 252 arter flerbørstemark behandlet, omlag det samme som i 2010. Av disse er 203 arter vurdert for rødlisting. Langt de fleste ble funnet å ha livskraftig bestand (kategorien LC). I alt er 11 arter rødlistet. To er vurdert til kategorien sårbar (VU) og de resterende ni er gitt kategorien DD, kunnskapsmangel. Ingen arter er gitt høyere kategori enn i 2010, mens flere har fått lavere kategori.

Brakkvannsarten Alkmaria romijni er gitt kategorien sårbar (VU), som i 2010. Pectinaria granulata er en art som lever i spesielle habitater i kalde fjordbunner i Finnmark. Denne har fått lavere kategori denne gangen, sårbar (VU), mot sterkt truet (EN) i 2010. Det er gjort en innsats for studere denne artens habitat og påvirkning fra kongekrabbe i Porsangerfjorden, noe som har ført til mer kunnskap om artens bestand og påvirkning av habitatet.

Arten Pterocirrus nidarosiensis har gått fra nær truet (NT) i 2010 til LC som følge av flere funn og mer kunnskap. Selv om denne arten lever omkring korallrev, som er utsatt habitat, er det gjort flere funn av arten. Samtidig som det er gjort flere funn av korallrev.

Som følge av mer kunnskap går noen arter fra kunnskapsmangel (DD) til LC. Det er også noen arter som i 2010 var vurdert til DD, men som nå er vurdert til NA, ikke egnet. Dette skyldes i all hovedsak at det er gjort en strengere vurdering med tanke på dokumentasjon om artene har etablerte forekomster i Norge.

Les om Rødlista for leddormer her.

Les om Rødlista for arter 2015 hos Artsdatabanken, med blant annet metodikk og resultater.

Referanse:

Bakken T,  Oug E og Haraldsen TK (2015) Leddormer (Annelida). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Leddormer>. Nedlastet 22. november 2015.

Kategoriene. Figur Artsdatabanken, CC BY 4.0.
Kategoriene. Figur Artsdatabanken, CC BY 4.0.