Polychaeta – flerbørstemark

Nye arter Ophelina fra Norskehavet

By Torkild Bakken
Ophelina opistobranchiata. Foto: Jon A. Kongsrud/ Universitetsmuseet i Bergen

Arbeidet med diversitet av flerbørstemark i Norskehavet gir resultater. Vi får mulighet til inngående å se nærmere på vår kunnskap om diversiteten av børstemark, og diversiteten er høyere enn vi har vært klar over. De mest spennende resultatene er når vi finner nye arter for vitenskapen. Slekta Ophelina har vist seg å ha langt høyere diversitet enn tidligere antatt. Vi har nå beskrevet en ny art, Ophelina brattegardi, samtidig som vi har vist at flere «glemte» arter er vidt utbredt i Norskehavet.

Slekta Ophelina er en av de største slektene i familien Opheliidae, den slekta med flest beskrevne arter. Nå er det diskutert i litteraturen om artene burde vært splittet opp i flere ulike slekter, men det har ikke vært gjort noen fylogenetiske undersøkelser, slektskapsundersøkelser, av denne gruppa. Heller ikke av familien som sådan. Vi har så langt valgt å jobbe med artsdiversiteten i slekta Ophelina da våre studier viser at vi har flere arter enn vi visste fra før.

Når vi beskriver en ny art for vitenskapen er det samtidig behov for å klarlegge nært beslektede arter. I vårt nylig publiserte arbeid om arter i slekta Ophelina fra dype områder i Norskehavet har vi laget en rebeskrivelse av arten Ophelina cylindricaudata. Denne arten ble beskrevet av Gerhard Armauer Hansen i materialet fra Den norske nordhavsekspedisjonen som foregikk i 1876-1878. Arten er senere rapportert fra store deler av verden. En slik vid geografisk utbredelse er usannsynlig. Av den grunn er det nødvendig å gi en ny beskrivelse basert på dagens oppfattelse av morfologiske karakterer av disse artene, med nye illustrasjoner.

En ny art for vitenskapen, Ophelina brattegardi. Foto: Jon A. Kongsrud/ Universitetsmuseet i Bergen.

Ophelina brattegardi er en ny art for vitenskapen. Den er ganske lik O. cylindricaudata, men har helt klare karaktertrekk som skiller de to artene. Foreløpig har vi bare funnet denne arten på dypt vann (1600 m) øst for Grønland, altså i Grønlandshavet. Vi har valgt å kalle den opp etter Torleiv Brattegard som en anerkjennelse for det store bidraget han har gjort for kunnskap om biologisk diversitet i Norskehavet.

Et annet spennende resultat vi presenterer er funnet av Ophelina opistobranchiata. Dette er en art som var blitt glemt i litteraturen. Akkurat det er kanskje ikke så rart siden den ble beskrevet av Wirén med bare to linjer i en samlet oversikt over fauna fra 1899. Dessverre er ikke Wiréns originale individer mulig å finne i noen museer. Beskrivelsen hans peker derimot på veldig karakteristiske kjennetegn. Med et så omfangsrikt materiale som hele 18 000 individer kunne vi sannsynliggjøre at det var Wiréns art.

Nok en art vi kan si var glemt i litteraturen er Ophelina helgolandiae. Rapportert fra bare ett funn i 1912 har den blitt oversett i senere artikler. Vi finner at arten nok ikke er vanlig, men den har en vid utbredelse i Norskehavet.

I vår artikkel har vi omtalt en art vi kaller Ophelina sp. B. Den var åpenbart en ny art, men vi hadde for lite materiale til å lage en beskrivelse av den. Samtidig som vårt arbeid publiserte Julio Parapar og kolleger en artikkel med Ophelina-arter fra Island. Her beskriver de en ny art de har kalt Ophelina basicirra, som er samme art som den vi midlertidig hadde kalt Ophelina sp. B.

Det er i 2011 publisert to artikler om Ophelina i Norskehavet som inneholder mye informasjon.

 

Kongsrud J.A., Bakken T. and Oug E. (2011) Deep-water species of the genus Ophelina (Annelida, Opheliidae) in the Nordic Seas, with the description of Ophelina brattegardi sp. nov. Italian Journal of Zoology, 78(S1), 95-111. DOI: 10.1080/11250003.2011.606658

Parapar J., Moreira J. and Helgason G.V. (2011) Distribution and diversity of the Opheliidae (Annelida, Polychaeta) on the continental shelf and slope of Iceland, with a review of the genus Ophelina in northeast Atlantic waters and description of two new species. Organisms Diversity & Evolution, 11(2), 83-105. DOI: 10.1007/s13127-011-0046-2