Polychaeta – flerbørstemark

Kartlegging av marine flerbørstemark i kystområdene i Skagerrak

By Torkild Bakken

Flerbørstemarkene utgjør en viktig dyregruppe i marine økosystemer. For tiden er forskere fra nordiske forskningsinstitutter og universiteter i gang med kartlegging av flerbørstemark i Agderfylkene og ytre Oslofjord. Undersøkelsene skal lete etter nye og ukjente arter, øke kunnskapen om dårlig kjente arter og innhente informasjon om artenes levesteder.

Phyllodoce citrina. Foto: Fredrik Pleijel

Flerbørstemarkene tilhører dyrerekken leddormer og er litt enkelt sagt meitemarkens

slektninger i sjøen. Fra norske sjøområder kjennes mer enn 600 arter. Flerbørstemark finnes på alle bunntyper fra fast fjell til bløtt mudder, fra fjæra til dyphavet og viser stort mangfold i kroppsform, størrelse og levevis.

Hvor mange arter er det i Skagerrak?

I norske kystområder i Skagerrak er det registrert omkring 350 arter av flerbørstemark. Men det er all grunn til å tro at det virkelige antallet kan være vesentlig høyere. Områder på grunt vann med tareskog, ålegras, skjellsand og stein er lite undersøkt. I tillegg finnes det mange arter hvor identiteten er usikker og hvor det er mistanke om at disse i realiteten omfatter flere morfologisk svært like arter. Forskerne skal både kartlegge lite undersøkte levesteder og arbeide med arter med uklare relasjoner til nærstående arter.

DNA strekkoding – moderne teknikker for identifisering av arter

Et større antall av artene vil bli karakterisert ved genetiske analyser, såkalt DNA-strekkoding (barcoding). Spesielt vil DNA-strekkoding være viktig for å utrede artsforholdene for morfologisk like arter. Denne aktiviteten knyttes opp mot det norske Barcode of Life nettverket (NorBOL) hvor det bygges opp et referansebibliotek for genetisk artsidentifisering av norsk fauna og flora. Dette er første gang DNA-strekkoding gjennomføres i større skala på flerbørstemark i Norge.

Gammel naturhistorie og ny forskning – hånd i hånd

Tittelarket fra bind 3 i Zoologia Danica – ”Danmarks og Norges sjeldne og lite kjente dyrs beskrivelse og histore” av O.F. Müller, utgitt 1778-1806.

Skagerrak var et av områdene i verden hvor den tidligste vitenskapelige beskrivelse av marin fauna og flora fant sted. Flere av de vanligste artene ble vitenskapelig navngitt allerede før år 1800 med illustrasjoner og korte beskrivelser. I tidens løp er mange av artene blitt forvekslet med nærstående arter både i norske og fjerntliggende farvann. I vår tid er det en utfordring å karakterisere artene entydig, dels for å rydde opp i uklare artsforhold og dels for å finne ut hvor mange arter som finnes. For å gjøre dette med størst mulig grad av sikkerhet, må nye analyser og beskrivelser baseres på individer fra samme sted som artene opprinnelig ble beskrevet fra, det vi kaller typelokaliteter. For Skagerrak gjennomføres det nå historiske søk for å gjenfinne typelokaliteter for så mange arter som mulig. Vi må med andre ord søke i opptil 240 år gamle kilder for å stake ut riktig kurs i ny forskning om artsforhold og biodiversitet.

Hvorfor er kunnskap om flerbørstemarkene viktig?

Flerbørstemarkene er en dominerende gruppe i bunnsystemer i havet. Samtidig representerer de et mangfold av livsformer med ulike tilpasninger og funksjoner i øko-systemene. På sand- og mudderbunn bidrar gravende arter til å omlagre bunnmateriale og pumpe vann som er nødvendig for å holde bunnmiljøet friskt. Mange arter er viktige næringsorganismer for fisk og andre arter på høyt nivå i næringskjedene.

Nøkkelgruppe i miljøovervåking

Flerbørstemarkene utgjør en nøkkelgruppe i dagens miljø-overvåking. Ved endringer i miljøforholdene vil følsomme arter bli borte mens andre arter overtar. Studier av artsrikhet og forekomst av spesielle arter gir derfor et speilbilde av miljøtilstanden. Kysten av Skagerrak er betydelig utsatt for forurensning fra menneskelig virksomhet samtidig som endringer i klima og introduksjoner av fremmede arter utgjør ekstra trusler. Bred kunnskap om de naturlig forekommende artene er nødvendig for å beskrive tilstanden og overvåke endringer i økosystemene.

Finansiert av Artsprosjektet

Undersøkelsene i Skagerrak gjennomføres i 2011 som ledd i det norske Artsprosjektet. Dette er opprettet for å kartlegge norsk fauna og flora og bygge opp kunnskapen om arter i norsk natur. Artsprosjektet ledes og koordineres av Artsdatabanken.

Lenke til omtale hos Artsprosjektet

Siteres som: Oug, Eivind. 2011. Kartlegging av marine flerbørstemark i kystområdene på Skagerrak. polychaeta.no – 2011-05-29.