Polychaeta – flerbørstemark

Nye arter fra Møre – dårlig kjent fauna på nordvestlandet

By Torkild Bakken
Usorterte børstemark fra Møre-toktet i 2005. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Artsprosjektet som drives gjennom Artsdatabanken har som siktemål om skaffe til veie mer kunnskap om vårt biologiske mangfold. Et av prosjektene som har fått støtte er opparbeidelse av et materiale marine bunndyr samlet inn fra flere fjorder på Møre i 2005. Den første uka i mai ble det arrangert en workshop der materialet ble sortert, og arbeidet med identifisering av artene startet.

Prosjektet som ledes av Christoffer Schander, Universitetet i Bergen, tar sikte på å dokumentere det vi vet er et dårlig kjent område av Norges kyst. Dette prosjektet tar for seg marine bunndyr fra nordvestlandet. Antall arter er her betydelig lavere enn det vi ser både på Vestlandet og i Trøndelag. Årsaken til det er enkel – området ligger midt mellom universitetsmiljøene i Bergen og Trondheim – området er dermed dårlig undersøkt. Dermed forventer vi at antall arter fra området stiger betydelig når materialet er ferdig identifisert. Allerede har flere nye arter og andre sjeldne funn fra ulike dyregrupper blitt oppdaget.

Workshopen som ble arrangert i Bergen hadde samlet en rekke spesialister på ulike organismegrupper. Norsk polychaetforum var godt representert, og vi gikk gjennom en rekke prøver. Identifisering av arter fra ulike stasjoner kom godt i gang, men arbeidet blir ikke ferdigstilt med denne samlingen.

Identifikasjon av børstemark fra Møre-toktet i 2005. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Resultatene kan vise seg å bli spennende. Vi fant flere arter børstemark som er dårlig kjent fra kystområdene fra før. Andre arter er godt kjent fra andre steder og bidrar til å fylle ut et bedre bilde for den enkelte arts utbredelse. Vi har funnet minst en art vi mener er ny for vitenskapen. Arbeidet med å bringe sikkerhet i det vil ligge frem i tid. Et større museumsmateriale må gås gjennom for å få et større grunnlag for en beskrivelse og sammenligning med andre beslektede arter. Ikke minst må originalmaterialet (type-individer) av nært beslektede arter undersøkes.

Samlingen har oppnådd en viss pressedekning og er omtalt flere steder.

Lenke til omtale hos Artsdatabanken

Lenke til omtale i Adresseavisen