NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Til Mallorca på jakt etter børstemark

By Torkild Bakken

Feltarbeid på Mallorca for å lete etter nære slektninger til børstemarkartene vi finner i norske farvann ble ikke så stor suksess som vi hadde håpet på. Ingen av artene vi hadde på lista ble funnet. Allikevel fant vi interessante arter som vil bli viktige i flere ulike prosjekter.

Et enkelt feltlaboratorium ble satt opp for å vaske og sortere prøver som var samlet inn. Foto: Torkild Bakken

Kunnskap om diversitet og slektskap mellom arter er noe av det som er målet med studiene av børstemark vi gjør i norske farvann. Da er sammenligning med nærstående og like arter viktig. Ofte har vi mange nærstående arter i materialet vi har til rådighet. Men det er ofte ikke tilstrekkelig. Vi må også ha med arter fra andre geografiske områder for å få et større perspektiv, både for diversitet blant artene, forståelse for artsavgrensning og grunnlag for studier av slektskap.

Med det som grunnlag reiste vi til Mallorca for å finne ulike arter i noen av de gruppene vi jobber med. Hovedmålet var å finne arter i slekta Owenia og i familien Sphaerodoridae, til to pågående prosjekter. Nå viste det seg at å finne akkurat de artene ikke skulle bli noen suksess. Resultatløst ble det allikevel ikke. Vi fikk med flere arter fra grupper vi er interessert i med hjem. Disse vil inngå som en del av flere ulike prosjekter. Mest interessante i med tanke på dette var arter i Ophelia, Onuphidae, Maldanidae, Nereididae og Lumbrineridae.

Innsamling i fjæra på leting etter flerbørstemark. Foto: Torkild Bakken

Det ble dykket etter prøver i ulike habitater. Prøvene ble så sortert og individer plukket ut i en enkelt oppsatt feltlab. Identifisering i felt ble det ikke tid tid, så her gjenstår en del etterarbeid før det er klart hvilke arter som ble funnet.

Besøk i ukjente habitater er alltid lærerikt og flere av oss hadde ikke besøkt Middelhavet tidligere.