NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Hvordan skal landskapsvernområdene forvaltes? Rapport fra dialogprosess med aktive brukere fra fire verneområder i fjellet

By Gunnar Austrheim
Fokusgruppen på Erdalsetra i juni 2011. Foto: Gunnar Austrheim NTNU Vitenskapsmuseet
Fokusgruppen på Erdalsetra i juni 2011. Foto: Gunnar Austrheim NTNU Vitenskapsmuseet

Rapporten fra fokusgruppen i DYLAN «Landskapsvernområder 2030: Strategisk dialogprosess med aktive brukere fra fire Landskapsvernområder i fjellet» er nå trykket og kan lastes ned som pdf-fil her. Rapporten ble første gang presentert i et dialogmøte i Oslo 19. oktober der representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Innovasjon Norge (Grønt reiseliv) deltok. Hensikten med dialogmøtet var å gjøre fokusgruppens rapport tilgjengelig for forvaltningsorgan som er relevante for forvaltningen av landskapsvernområder, samt skape en arena for strategisk dialog mellom forvaltning og aktive brukere av landskapsvernområder. Rapporten er en oppsummering av delprosjektet “Vernesyn i fjellets landskapsvernområder” (WP2)