NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Flerbørstemark på Rødlista for arter 2010

By Torkild Bakken
Rødlista for arter 2010

Flerbørstemark var en av gruppene som ble vurdert for Rødlista for arter 2010. Sammen med øvrige leddormer ble det samme utvalget av arter vurdert i 2010 som ved vurderingen i 2006. Av de omlag 650 kjente artene flerbørstemark fra norske farvann ble 249 tatt til rødlistebehandling. Totalt ble 19 arter inkludert på Rødlista, av disse ble 16 gitt kategorien DD – datamangel.

Det å vurdere arter for Rødlista er en vurdering av den enkelte arts sannsynlighet for å dø ut innen en gitt tidsperiode. Dette skjer etter retningslinjer fra den internasjonale naturvernunion ­– IUCN. En vurdering av hvilke grupper som kunne inkluderes ble gjort på forhånd. Samme utvalg arter som ble vurdert for Rødlista i 2006 ble plukket ut. Grunnlaget for utvelgelse er kunnskap om artene. De utvalgte gruppene er vurdert å ha tilstrekkelig informasjon til at de kan gis en grundig vurdering.

Så mange kilder som mulig er lagt til grunn for vurdering av hver enkelt art. Tilgjengelig litteratur er en viktig kilde. I tillegg brukes databasen til Oljeindustriens Landsforbund som inneholder overvåkingsdata fra miljøundersøkelser ved offshoreinstallasjoner. Denne databasen er verdifull fordi den viser hvilke arter som er funnet hvor. I tillegg kan mange av artene følges over tid på ulike lokaliteter.

Av de 249 artene børstemark som ble valgt ut til vurdering ble 188 arter gitt kategorien LC – livskraftig. En stor nordlig art, Pectinaria granulata, ble vurdert til kategorien EN – sterkt truet. Den er kjent fra Finnmarkskysten og er under påvirkning av kongekrabben. Arten Alkmaria romijni fikk kategorien VU – sårbar. Denne arten er bare kjent fra brakkvannsområder ved Fredrikstad og har en særegen biologi. Den lille arten Pterocirrus nidarosiensis er knyttet til korallrev (Lophelia pertusa) og er begrenset til sitt habitat som i sin tur er truet. Arten fikk kategorien NT – nær truet.

En av de store endringene fra Rødlista 2006 er endringen i antall arter med kategorien EN – ikke vurdert. For flerbørstemark har antall arter med kategorien EN gått betydelig ned. Dette skyldes endringer i kriteriene fra IUCN. Konsekvensen er flere arter med kategorien DD – datamangel. Disse artene er det ønskelig å finne mer informasjon om slik at vi kan gi en mer presis vurdering senere.

Opplysninger om Rødlista for arter 2010, kriterier som blir brukt og resultater finnes på nettsidene til Artsdatabanken. Flerbørstemark er omtalt i kapitlet om leddormer.

Lenke til Artsdatabankens nettsider om Rødlista 2010