NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nakensnegler på Rødlista for arter 2010

By Torkild Bakken

Nakensnegler var blant de gruppene som ble vurdert for Rødlista 2010, som en del av bløtdyrene. Alle kjente arter nakensnegler fra norske farvann ble vurdert og av disse ble 22 arter inkludert på Rødlista for arter. Ingen av disse er truet da samtlige ble gitt kategorien DD ­- datamangel.

Alle de 22 artene som ble inkludert på Rødlista for arter 2010 har det til felles at de enten er kjent fra veldig få og til dels gamle funn, eller de er små arter som bare blir opptil 10-15 millimeter store. Flere av artene som er inkludert med kategorien DD på Rødlista 2010 er små arter. Vi finner tre arter i slekten Cuthona og Eubranchus vittatus blant disse. Felles for disse artene er at de er vanskelig å finne i felt, selv for erfarne observatører som dykker spesifikt etter små nakensnegler. I tillegg er de vanskelig å skille fra nærstående arter. Grunnlaget for å si noe om utbredelse og forekomst er derfor lite, noe som er en direkte årsak til at de er gitt kategorien DD.

En av artene som er dårlig kjent og funnet bare få ganger i få avgrensede områder er Lophodoris danielsseni, også den med kategorien DD. Nå viser det seg at den finnes flere steder, men i lite omfang og på avgrensede lokaliteter. Foreløpig er den ikke funnet i stort nok omfang til at vi har noe særlig kunnskap om arten.

Vi ser at jevnlig dykking i den hensikt å finne små nakensnegler stadig avdekker nye funn av mange små og vanskelige arter. Målrettet innsats gir derfor gode resultater. Derfor har vi tro på at mer kunnskap kan avdekkes også om mange av de små artene fremover. Rapporten vi har omtalt tidligere Calma glaucoides er et slikt eksempel. I tillegg til at vi får større kunnskap om artenes utbredelse og forekomst vil mange funn gi bedre dokumentasjon på å kunne skille mellom like arter.

Vi mener at enkelte arter gjennom sin biologi er genuint sjeldne. For eksempel har enkelte arter spesialisert seg gjennom ernæring eller levevis slik at de ganske enkelt er sjeldne – de forekommer sporadisk og med få individer på samme lokalitet. Dokumentasjon på sjeldenhet er derimot vanskelig å underbygge. Det kan være en årsak til at kriteriene til IUCN ikke har bygget sjeldenhet inn i sine kriterier for vurdering for en arts risiko for å dø ut fra et område, som rødlisting dreier seg om.

Opplysninger om Rødlista for arter 2010, kriterier som blir brukt og resultater finnes på nettsidene til Artsdatabanken. Nakensnegler er omtalt i kapitlet om bløtdyr.

Lenke til Artsdatabankens nettsider om Rødlista 2010.