NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Bananflue-bødlene

By Hans K. Stenøien
Fordømte dugg-elskere (ill: wikipedia)

Det finnes mange millioner arter i verden, og vi mangler kunnskap om de aller fleste av disse. Det er likevel to arter som vi har eksepsjonelt mye kunnskap om. Den ene arten er oss selv, mennesket. Den andre arten er bananfluen, Drosophila melanogaster. Det er publisert mer enn 50,000 vitenskapelige artikler om Drosophila, den nevnes i de aller fleste lærebøker i biologi og det er den viktigste modellorganismen i alt fra økologi og evolusjonsbiologi, til molekylærbiologi og medisin. Navnet Drosophila er en institusjon i den vitenskapelige verden. Mange er derfor ganske opprørte over at arten nå etter alt å dømme må skifte navn til Sophophora melanogaster. Hvilken gal manns verk er dette?

Taksonomer holder orden på biologisk mangfold. De beskriver arter, gir dem navn, og grupperer nærstående arter i slekter. Nærstående slekter grupperes sammen i familier som igjen danner ordener og klasser. Denne grupperingen gjør oss i stand til å holde orden på levende vesener.

Mange forskergrupper har gjennom ulike studier ettertrykkelig slått fast at slekten Drosophila inneholder arter som er svært ulike hverandre, og som er nærmere i slekt med medlemmer av andre slekter. Dette bryter med et viktig prinsipp innen moderne biologi, nemlig at klassifiseringen skal avspeile den evolusjonære historien til organismene. Drosophila melanogaster må få et annet navn hvis den rent evolusjonært er mer i slekt med medlemmer av slekten Sophophora enn de andre artene i Drosophila. Dette har den Internasjonale Komiteen for Zoologisk Nomenklatur bestemt.

Ny-klassifisering av arter i nye slekter skjer rutinemessig for en rekke planter og dyr basert på ny kunnskap om deres morfologi og evolusjonære historie. Det spesielle med Drosophila er selvsagt at denne navneendringen vil få store ringvirkninger innen all biologi og medisin siden navnet nærmest er fundamentalt innarbeidet i disse fagene. Det er et åpent spørsmål om verdens naturvitere vil godta det nye navnet Sophophora melanogaster, eller om man nå står i fare for mange år med forvirring og fortsatte navnestridigheter.

Sophophora betyr forøvrig ”bærer av visdom”. Kanskje litt vassere enn ”duggelsker” (Drosophila).