NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Forskerskole i biodiversitet

By Hans K. Stenøien
Lisa gikk til forskerskolen
Lisa gikk til forskerskolen

Norges Forskningsråd, Artsprosjektet og de norske universitetsmuseene har sammen fått opprettet en skandinavisk forskerskole i biosystematikk. Dette er svært gode nyheter i FN’s internasjonale år for biodiversitet.

Det er ingen overdrivelse å si at systematikk og taksonomi (biosystematikk) har vært et underprioritert fagfelt i Norge som i resten av Europa. Dette har gitt seg utslag i en skrikende mangel på ressurser, lav status innenfor universitetene og faglig stagnasjon. Ansvaret for denne situasjonen ligger både hos departementet, universitetene og de enkelte universitetsmuseene. Nå er det håp om at man skal kunne komme seg ut av denne bakevjen.

En skandinavisk forskerskole i biosystematikk betyr i praksis at ulike skandinaviske institusjoner tar et felles ansvar for PhD opplæringen innen fagfeltet. Intensivkurs i avanserte emner kan avholdes ulike steder i Skandinavia. Dette betyr at selv om det til enhver tid kanskje ikke er mange PhD studenter i biosystematikk i Trondheim eller Umeå, så har de likevel tilgang til kurs av høyeste faglige kvalitet avholdt av internasjonale eksperter. Kursene i en slik forskerskole vil spenne fra avansert molekylærbiologi og bioinformatikk, fylogenetisk biologi og fylogeografi, til artskunnskap og tradisjonelle taksonomiske verktøy. Forskerskolen vil legge grunnlaget for solide faglige nettverk mellom norske og svenske universitetsmiljøer, og dette vil med sikkerhet øke den samlede prestasjonsevnen.

Når en forskerskole nå blir realisert, så vil dette bety et solid løft for fagfeltet i hele Skandinavia, det vil være et løft for universitetene og ikke minst de ulike universitetsmuseene. 2010 kan bli et merkeår for kunnskapen om biologisk mangfold i vår del av verden.