NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Kunnskap om truede arter

By Hans K. Stenøien

stjertand Anas acuta copyright biopix.dk

Liten salamander ColdGene vil frembringe grunnleggende informasjon om truede arters biologi. Dette vil kunne være den eneste informasjonen tilgjengelig for kommende generasjoner hvis arter dør ut. Denne informasjonen kan også være til hjelp i forvaltningen av truede arter. ColdGene vil ivareta og gjøre tilgjengelig fundamental informasjon om de aktuelle artenes biologi. Dette vil kunne være den eneste tilgjengelige informasjonen for kommende generasjoner etter at arter har gått tapt. Samlingen muliggjør studier av truede arters biologi i vid forstand siden slik informasjon ligger lagret i artenes arvemateriale og celle sammensetning. Denne informasjonen inkluderer forhold knyttet til arters utviklingsbiologi, adferd, økologi, evolusjonær historie, fysiologi og molekylærbiologi. Det er derfor all grunn til å tro at denne samlingen vil gi oss ny og viktig kunnskap om truede arter i Norge. Dette vil også kunne bidra til økt forståelse for hvordan biologisk mangfold best kan ivaretas, og til en hensiktsmessig forvaltning av truede arter.