Polychaeta – flerbørstemark

Kunstnermarken

By Torkild Bakken

Av og til får vi en gylden anledning til å undersøke områder vi kjenner bunnfaunaen dårlig, eller bare sjelden har besøkt. I februar var vi ute på tokt nettopp for å søke kunnskap om det biologiske mangfoldet ytterst i Trondheimsfjorden, på steder vi kjenner dårlig. Og da dukket det opp spennende ting, akkurat som tidligere konservator Carl Dons fant da han var i de samme områdene. Har du hørt om kunstnermarken?

Carl Dons sin tegning av røret til Laonice conchilega, som han kalte kunstnerormen. Faksimile fra Dons' Sjøen (1927).
Carl Dons sin flotte tegning av røret til Laonice conchilega, som han kalte kunstnerormen. Faksimile fra Dons’ Sjøen (1927).

Carl Dons skriver i boka si Sjøen fra 1927 om da de fant røret til en børstemark under sine mange undersøkelser av bunnfaunaen. Han beskriver et merkverdig rør «…som joniske søiler eller som fabrikkpiper. På toppen er anbragt vifteformige dekorasjoner av smale, grenete utløpere – 2 vifter ved siden av hverandre likesom skjelett til et par vinger samt 1 vifte rett bakut. Det er så merkverdig og fint laget at det ikke er lett å fatte hvad denne skrøpelige stasen skal brukes til.»

Det spektakulære byggverket brukes til å fange opp detritus – dødt organisk materiale – marken bruker som næring. At byggverket er skrøpelig hadde Dons rett i. Derfor bygger dyret opp nye kroner på røret etter hvert som det blir ødelagt av at sanda røret sitter i flytter på seg. Sand og grus er nettopp steder vi finner denne arten. Hvis vi finner den da, det er ikke så ofte vi gjør det. Lengre sør hvor den er mer vanlig kan opptre med stor tetthet, opptil flere tusen individer per kvadratmeter. Individene kan bli så lange som opptil 30 cm.

Arten er vanlig å finne i forbindelse med miljøovervåking i Nordsjøen, og den har noen få rapporteringer fra Trøndelag og sørlige deler av Barentshavet. Kunnskapen vi har om arten i dag tyder på at den har sin nordlige begrensning langs norskekysten, og at vi på Trøndelagskysten nok er i nærheten av den nordlige grensen for artens utbredelse.

Et av rørene til kunsterormen vi fant, tomme. Det er bare den delen av røret som stikker opp fra bunnen vi finner. Foto: Torkild Bakken.
Et av rørene til kunstnerormen vi fant, tomme. Det er bare den delen av røret som stikker opp fra bunnen vi finner. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

I likhet med Dons fant vi bare tomme rør. Og de var relativt små, 4-5 cm lange. Men et staselig byggverk vi ikke finner så ofte, det er det.

Referanser

Lenke til omtale av arten på The Marine Life Information Network (MarLIN)

Dons, Carl. 1927. Sjøen. Cappelen forlag. Oslo.