Polychaeta – flerbørstemark

Ny kunnskap om børstemark fra Jan Mayen

By Torkild Bakken
Jan Mayen. Fra Wikimedia Commons

Norsk polychaetforum har i felleskap satt sammen tilgjengelig informasjon om flerbørstemark (Polychaeta) fra Jan Mayen. Arbeidet har inkludert innsamlet materiale basert på tokt i 1972 og 1999 deponert ved NTNU Vitenskapsmuseet, og en grundig gjennomgang av all tilgjengelig litteratur. Oversikten er publisert som en kommentert sjekkliste der alle arter dokumentert for området er inkludert. Totalt kjenner vi 121 arter fra sokkelområdene rundt Jan Mayen. Av disse er 42 arter nye for området.Arbeidet med å identifisere innsamlet materiale ble startet opp i 2002. Det ble arrangert en workshop på Sletvik feltstasjon (NTNU) der materialet fra toktet ble gjennomgått. Utgangspunktet var et materiale som ble samlet inn under et tokt med forskningsfartøyet F/F “Jan Mayen” i september 1999. I tillegg ble det senere nødvendig å se på det materialet som Bjørn Gulliksen (da ved Vitenskapsmuseet) samlet inn i 1972.

En detaljert gjennomgang av all tilgjengelig litteratur som har rapportert polychaeter fra Jan Mayen var nødvendig for at vi skulle komme opp med en liste som var troverdig. Denne gjennomgangen avslører at en del eldre informasjon er nødvendig å studere nærmere. Den aktuelle litteraturen strekker seg fra 1880-tallet og frem til i dag. For å løse alle utfordringer med bruk av navn på arter, hvordan arter har vært oppfattet gjennom tidene og kunnskapen om artsavgrensinger og utbredelse, vil det være nødvendig å se på alt tilgjengelig museumsmateriale. Det er en stor jobb, og var ikke mulig å gjennomføre i vårt arbeid. Vi har begrenset oss til eget materiale, samt kommentert på det som er rapportert i litteraturen. Den samlede oversikten vi har kommet frem til vil forhåpentligvis være nyttig for spesialister som skal jobbe videre med spesifikke grupper.

Resultatet viser at 121 arter børstemark er kjent fra sokkelområdene rundt Jan Mayen. Sammenlignet med hva som er kjent fra Svalbard og norskekysten er dette et lavt tall. Selv om det er ulike oseanografiske forhold, og andre betingelser for ulike habitater i disse områdene, er en sammenligning ikke unaturlig. Det lave antallet arter vi har dokumentert skyldes at det er sparsomt med innsamlinger fra sokkelområdene rundt Jan Mayen. For å få en bedre oversikt over den faktiske diversiteten av børstemark er det behov for flere innsamlinger, med ulike typer redskap. Det vil gi et enda bedre bilde av hvilke arter som er til stede i området.

Materialet som ble samlet inn i 1972 og 1999 vil bli inkludert i studier innenfor taksonomi og systematikk på utvalgte grupper av arter. Flere slike studier er underveis.

NTNU Vitenskapsmuseet har bunndyrmateriale fra Jan Mayen fra et tokt som ble gjennomført i 1972 av Bjørn Gulliksen. Dette toktet kom i stand som følge av vulkanutbruddet på Jan Mayen høsten 1970. Hensikten var å se på miljøforholdene på det nyetablerte lavaområdet, og rundt øya forøvrig. Det er gjennomført oppfølgingsundersøkelser i 1980, og gjennom toktet der vi deltok i 1999.

Referanse:
Bakken T, Kongsrud JA, Oug E, Cochrane SKJ, Moen TL, Solbakken BEB. 2010. Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta). Polar Research 29(1): 1-21.

Lenke til vår artikkel om polychaeter fra Jan Mayen

Lenke til Store norske leksikon om Jan Mayen