Norsk polychaetforum er et fagforum for spesialister som jobber med flerbørstemark (Polychaeta).

Norsk polychaetforum ble opprettet i 2002 med den hensikt å være et samlingssted for norsk spesialister på flerbørstemark (Polychaeta). Hovedmålet er å styrke taksonomisk og systematisk forskning (biosystematikk) på polychaeter i Norge, og bidra til at taksonomisk kunnskap integreres i anvendt og økologisk forskning. Forumet skal arbeide spesielt med polychaeter i norske og tilgrensende farvann, men også ivareta kontakt med internasjonale kolleger.

Oppgaver Norsk polychaetforum skal arbeide med:

  • Klarlegge taksonomiske problemer (‘uklare arter’) hos polychaeter i norske farvann og bidra til løsning av problemene (ved rebeskrivelser, nybeskrivelser etc.).
  • Lokalisere og utarbeide fortegnelser over typemateriale og referansesamlinger av polychaeter i Norge.
  • Bearbeide og rapportere faunistisk materiale av særlig interesse for systematikk eller biogeografi.
  • Bidra til utgivelser av taksonomisk og faunistisk litteratur for norske og tilgrensende farvann.
  • Utarbeide veiledninger for identifisering og normative artslister til bruk i anvendt forskning og miljøovervåking.
  • Samordne artslister og artsdata som skal brukes, eller allerede er i bruk i nasjonale databaser.
  • Bidra til kurs og annen opplæring om polychaeter som øker kvaliteten på taksonomisk arbeid i Norge.
  • Bidra til rekruttering til fagområdet.
  • Fungere som kontaktledd mellom norsk og internasjonal forskning på polychaeter.

Forumet tar sikte på holde en samling i året. I tillegg vil forumet planlegge og tilrettelegge for løpende prosjekter og utviklingsarbeid. Det tas sikte på å utvikle prosjekter som kan søkes finansiert ved forskningsmidler eller midler fra miljøovervåking. Forumet vil søke tilknytning til den internasjonale polychaet-assosiasjonen, og vil synliggjøre norsk taksonomisk forskning i internasjonal sammenheng.