NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Lite kjent mangfold i Skagerrak

By Torkild Bakken

I flere år har norske og svenske institusjoner jobbet for å øke kunnskapen om mangfoldet blant bunndyr i Skagerrak. Innsatsen er støttet av Artsdatabanken i begge land. Kunnskap om flerbørstemark skal nå bli bedre etter en workshop med felles skandinavisk innsats.

Prøver velges ut. Foto: Torkild Bakken

Siden 2006 har norske og svenske forskningsmiljøer gjennomført en rekke tokt for å ta bunnprøver i Skagerrak. Hensikten har hørt å følge opp gamle undersøkelser med nye innsamlinger fra de samme lokalitetene, og ta bunnprøver fra nye områder. Spesielt har den dype Norskerenna og dyphøler i svenske farvann vært av interesse. Mens Skagerrak generelt er relativt grunt har disse områdene dyp ned mot 600 m.

Universitetet i Bergen, Göteborgs universitet og Göteborgs naturhistoriska museum har vært sentrale i arbeidet, og en stor del av det har vært støttet av Artdatabanken i Sverige og Artsdatabanken i Norge. Det svenske Artprojektet har hatt en satsning på marin inventering. Vårt prosjekt om flerbørstemark i Skagerrak støttet av Artsprosjektet har vært sentralt.

Mye materiale er opparbeidet og identifisert tidligere. For å øke oversikten ytterligere arrangerte vi i starten av januar en workshop i Bergen der hensikten var å identifisere mest mulig materiale. Totalt 10 deltakere bidro gjennom uka, og mye materiale ble gått gjennom. Ukjente og taksonomiske utfordringer dukker som regel opp under slikt arbeid. Så også denne gangen. Ble det funnet en ny art Capitellidae? Der er tidlig å slå fast, men mange spennende resultater vil komme på sikt, i tillegg til resultatene fra ukas arbeid.

Identifisering av sorterte prøver var viktigste aktivitet under workshop'en. Foto: Torkild Bakken.