NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Flerbørstemark – hvorfor er de viktige?

By Torkild Bakken

Flerbørstemark vakte stor interesse på en stand i regi av NIVA under Forskningsdagene i Grimstad. Mange er ikke klar over den viktige funksjonen børstemark gjør i havbunnen for å holde den frisk. Men når de får informasjon om denne dyregruppen vekkes både interesse og fasinasjon.

Flerbørstemark er en viktig gruppe i sedimenter på sjøbunnen. De rører om sedimentet i de øverste centimeterne slik at oksygen fra vannet kan trenge et stykke ned i bunnen. Dette er en helt parallell aktivitet til det meitemarken har i jorda i hagen. Denne rollen gjør børstemark til en viktig aktør for å ta vare på et naturlig miljø.

Flerbørstemark er vanlige i bløtbunn der de rører om bunnen og bidrar til et friskt miljø. Foto: NIVA

I alle marine habitater finner vi flerbørstemark. Bløtbunn er et habitat der børstemark er vanlig, og ofte er det den dominerende dyregruppa både i antall arter og i antall individer. På bløtbunn finnes det normalt 50?100 arter og flere tusen individer av flerbørstemark i sjøbunnen under 1 m2 bunnflate. Det gjør at flerbørstemark er en nøkkelgruppe i dagens overvåking av marint miljø.

De fleste artene lever av finfordelt organisk materiale (detritus) som de plukker ut fra bunnmaterialet. Noen arter filtrerer næringspartikler fra vann og noen arter er rovdyr. Til sammen utfører de aktiviteter som er nødvendige for å holde bunnmiljøet friskt. Mange arter er viktige næringsorganismer for fisk, krabber, hummer og andre arter på høyere nivå i næringskjedene.

Mer utfyllende informasjon finnes i posteren som ble presentert under Forskningsdagene i Grimstad.

Poster fra forskningsdagene

Lenke til Forskningsrådets nettsider om Forskningsdagene