NTNU Vitenskapsmuseets blogger

På leting etter nye flerbørstemark i Skagerrak

By Torkild Bakken

Prosjektet vi har gående på flerbørstemark langs kysten av Skagerrak hadde sitt første større feltarbeid i slutten av mai. Prosjektleder Eivind Oug hadde samlet spesialister fra hele Skandinavia for å lete etter både nye og velkjente arter. Planene med dette toktet var å samle materiale langs kysten mellom Arendal og Sandefjord. Prosjektet er en del av Artsprosjektet.

Arbeid på dekk med trekantskrape
Trekantskrape var en av redskapene som ble brukt ombord på "Sea Master" under toktet i Skagerrak. Foto: Ann-Helén Rønning, NHM, UiO.

Det danske fartøyet «Sea Master» var leid inn til å gjennomføre prøvetaking. Undersøkelse av artssammensetning av flerbørstemark er et av hovedmålene med prosjektet. Spesielt i utvalgte geografiske områder og bunntyper vi har begrenset kunnskap om skal det fokuseres på. Flere spesifikke områder med bakgrunn i detteutgangspunktet var plukket på forhånd, og var målet for toktet. Prøvetaking ble gjennomført med standard redskaper som trekantskrape, ringskrape og RP-slede.

De tre første dagene var lokaliteter i nærheten av Arendal målet. I tillegg til redskapene som er nevnt, var et team med dykkere fra NIVA med for å dekke lokaliteter på grunt vann, spesielt habitater med alger. Dette er områder som generelt sett er dårlig undersøkt langs kysten.

Etter at flere lokaliteter ved Arendal og Tvedestrand var besøkt flyttet vi oss østover. De to siste dagene jobbet vi med utgangspunkt i Sandefjord. Dessverre la sterk vind begrensninger på hva vi fikk gjennomført og det oppsatte programmet gikk ikke etter planen. Prøvetakingen måtte begrense seg til fjordene ved Sandefjord og Tønsberg.

Innsamlede individer børstemark identifiseres i stereolupe
Prosjektleder Eivind Oug i arbeid i stereolupe på laben ombord under toktet. Foto: Torkild Bakken/NTNU Vitenskapsmuseet.

En del av materialet ble sortert og undersøkt ombord med en gang. Tilgang til levende individer er viktig for å dokumentere artenes morfologi med farger og pigmentering før individene blir fiksert. I tillegg sikrer levende materiale at det kan tas prøver til genetiske studier.

Materialet som ble studert i løpet av toktet viser lovende resultater. Foreløpig ser det ut at det er både nye arter og funn av arter som har vært glemt i den gamle litteraturen. Ikke minst ser det ut til vi kan oppfylle et av hovedmålene med prosjektet – gjøre rebeskrivelser av dårlig beskrevne arter på bakgrunn av nytt materiale.

Lenke til Artsprosjektet