NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arkeologiske undersøkelser i Grimsdalen 2009 – kort rapport

By idunnk
Utgravninger i Grimsdalen 2009. Foto: Lil Gustafson
Utgravninger i Grimsdalen 2009. Foto: Lil Gustafson

Kulturhistorisk museum gjennomførte arkeologiske utgravninger i området ved Grimsdalshytta/Bjørngardssetra i august 2009. Tre fangstgroper for rein, en hustuft og en gravhaug ble undersøkt. Det ble søkt etter sperre-/ledegjerde i myra mellom to av de undersøkte fangstgropene uten at spor kunne påvises. Fire myrsøyler ble tatt ut for vegetasjonshistoriske undersøkelser (pollenanalyse).

Gjennom undersøkelsene ønsker vi å finne ut:

Når ble fangstgropene anlagt og hvor lenge var de i bruk?

Når/hvorfor ble det behov for fjellbeite?

Når ble setrene etablert?

Når ble gravene anlagt, og har det vært fast bosetning her tidligere?

Har de ulike aktivitetene i området foregått i forskjellige tidsperioder eller har de samtidig?

FANGSTGROPER FOR REIN

Alle de tre fangstgropene var jordgravde groper med rektangulært bunnplan. Det er sannsynlig at de har hatt en indre trekonstruksjon da de var i bruk, men ingen rester av dette ble påvist.

To av fangstgropene ble undersøkt. De ligger i kanten av en myr.
To av fangstgropene ble undersøkt. De ligger i kanten av en myr.
Profil gjennom fangstgrop for rein.
Profil gjennom fangstgrop for rein.
SETERSTUE
Den undersøkte hustufta ligger sammen med fem andre hustufter i et område kalt Gammelstulen. Hustuftene kan være del av nedlagte setre.
Innmålingsplan over Gammelstulen. Hustuft 1 ble undersøkt.
Innmålingsplan over Gammelstulen. Hustuft 1 ble undersøkt.

Bygningen har hatt en lengde på 6,0 meter og bredde på 4,8 meter. Det har vært en trebygning, laftet, som har vært anlagt på en steinmur og syllsteinsrekker. Et kvadratisk ildsted, 4,5×4,5 meter, var anlagt inntil veggen i nord, i midten av bygningen. Ildstedet hadde kraftige kantstein og kantstilte steinheller noe som typer på at det har vært en peis. Bygningen har hatt jordgolv. Det ble funnet få gjenstander.

Ut fra undersøkelsen er bygningen tolket å ha vært en seterstue. Det var ikke mulig ut fra den begrensete undersøkelsen å avgjøre om bygningen har hatt ett eller flere rom, men det er sannsynlig at det har vært en to-roms bygning.

Undersøkelse av hustuft 1.
Undersøkelse av hustuft 1.
Gjenstander funnet i og rundt hustuften.
Gjenstander funnet i og rundt hustuften.
Rekonstruksjon av hustuften.
Rekonstruksjon av hustuften.

GRAVHAUG

En gravhaug med diameter på 10,0 meter og en høyde opp til 0,7 meter ble undersøkt. Haugen har vært bygd opp av sand, grus og småstein og har hatt en fotgrøft. I midten av haugen er det et stor ”krater” etter tidligere tiders plyndring av graven. Ingen gjenstander eller bein ble funnet.

Trekullprøver fra undersøkelsene er sent til 14C-datering. I løpet av vinteren 2009/2010 får vi vite hvor gamle kulturminnene er.

Gravhaug før undersøkelse
Gravhaug før undersøkelse
Profil gjennom gravhaugen.
Profil gjennom gravhaugen.